Глосарій

Глосарій гідравліки

Гідравліка
Гідравліка - це наука, що вивчає закони рівноваги i руху рідини. Вивчає рух різноманітних рідин в трубах, каналах, річках, різноманітних спорудах.
Технічна механіка рідини та газу
Технічна механіка рідини та газу - гідравліка
Текучість
Неспроможність рідини сприймати дотичні напруження в стані спокою
Дотичні напруження
Дотичне напруження (напруження зсуву) — зусилля прикладене до одиниці площі перерізу , спрямоване у площині перерізу - позначається ("тау")

\[ \tau \]

Теорема Варіньона
Теорема Варіньона (механіка) - система паралельних сил, або їх відповідних ортогональних проекцій, має рівнодійну силу. Момент рівнодійної сили відносно довільного центру (осі) дорівнює сумі моментів усіх сил системи. Момент системи сил і момент рівнодійної сили визначається відносно єдиного, довільного обраного, центру (осі). {Джерело https://uk.wikipedia.org/}
Моме́нт си́ли
Моме́нт си́ли — векторна фізична величина, рівна векторному добутку радіус-вектора, проведеного від осі обертання до точки прикладення сили, на вектор цієї сили. Момент сили є мірою зусилля, направленого на обертання тіла. Момент сили позначається латинською літерою M, {Джерело https://uk.wikipedia.org/}
Статичний момент плоскої фігури
Стати́чний моме́нт пло́скої фігу́ри — (англ. First moment of area) відносно довільно обраної осі — геометрична характеристика, що дорівнює сумі добутків площ елементарних поверхонь плоскої фігури "dA" та їх відстаней "r_i" від осі, або просто добуток площі фігури "A" і відстані "r_0" від осі до центру мас цієї фігури. {Джерело https://uk.wikipedia.org/}

Для обчислення статичних моментів складної фігури її розбивають на простіші частини. При цьому загальний статичний момент буде дорівнювати алгебраїчній сумі статичних моментів окремих частин фігури відносно тієї самої осі.

Статичний момент перерізу
Статичний момент перерізу — Статичними моментами перерізу (first moment of plane area) відносно осей "x" і "y" визначаэться як добуток площи "dA" на відповідну координату відносно обраного ортогонального напрямку. {Джерело http://budmex.com.ua/lib/learning-sopromat-021-first-moment-of-plane-area}

Добуток площи "dA" на координату "y" є елементарний статичний момент "dSx" відносно осі "x" .

Властивості статичних моментів інерці
Властивості статичних моментів інерці — cтатичний момент складеного перетину дорівнює сумі статичних моментів елементів цього перетину; cтатичні моменти можуть бути додатними, від’ємними або дорівнювати нулеві в залежності від положення центра ваги {Джерело http://budmex.com.ua/lib/learning-sopromat-021-first-moment-of-plane-area}
Положення центра складного перерізу
Положення центра складного перерізу — визначення положення центра складного перерізу в координатній системі "Oxy" розраховується як відношення суми статичних моментів всіх складових елементів площіни поверхні до її загальної площі {Джерело http://budmex.com.ua/lib/learning-sopromat-021-first-moment-of-plane-area}